လူတိုင္းအတြက္ အရာရာတိုင္းအတြက္

ေရႊ႕ေျပာင္းနိုင္၊ ေကြးနိုင္ပါသလား။ သင္ LEGO® ဘေလာ့အတံုးမ်ားႏွင့္ ကစားသကဲ႔သို႔ _ ေဘးခ်င္းယွဥ္၍၊ L ပံုစံ၊ U ပံုစံႏွင့္ အထပ္လိုက္စီ ျပီး အိမ္အႀကီးမ်ားကို စံခ်ိန္မွီပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ရိုးရွင္းစြာ စီစဥ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ဘေလာ့အတံုးမ်ားကိုအမ်ိဳးစံုစြာပံုေဖာ္ အသံုးျပဳသကဲ့သို႔ ဒီဇိုင္းမ်ားလည္း ဆံုးသည္မရွိပါ။

LEGO®-like combination
Container meeting room in Yangon
L-shape layout
 • အိမ္မ်ား
 • ရံုးမ်ား
 • ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ ဘန္ဂလိုမ်ား
 • တရားစခန္း
 • အိမ္ခ်ဲ႕ျခင္း
 • စာသင္ခန္းမ်ား
 • အေ၀းေနရာမ်ားအတြက္ နားေနအိမ္မ်ား
U-shape
Meditation cabin
 • ပါဆယ္ျဖင့္ထုပ္ပိုးသယ္ယူနိုင္ေသာ အစားအစာဆိုင္မ်ား
 • ေရႊ႕နိုင္ေသာ ယာယီအခင္းအက်င္းမ်ား
 • အိမ္သာမ်ားႏွင့္ ေရခ်ိဳးခန္းမ်ား
 • အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
 • သိုေလွာင္ရံုမ်ား
Parallel module layout
Cabin layout
 • နည္းပညာဆိုင္ရာ စံညႊန္းမီပစၥည္းမ်ား (ဒီဇယ္ဂ်နေရတာ၊ ပန္႔မ်ားႏွင့္ ……)
 • လုပ္ငန္းခြင္ ရံဳးခန္းမ်ား
 • … ….အျခားအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

ေအာက္ပါဒီဇိုင္းမ်ားကို အေျခခံ၍ စီမံကိန္းမ်ားကို သင္ၾကည့္ရႈေလ့လာႏိုင္သည္။

၀ယ္သူလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းျခင္း

MHD သည္ သင့္အႀကိဳက္ႏွင့္အညီ သင့္စီမံကိန္းကို တမူထူးျခားေစမည့္ အတြင္း အျပင္ ေဆးေရာင္မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ သင္၏စီမံကိန္းအား စံခ်ိန္မွီေစရန္ ကူညီအႀကံေပးနိုင္လိမ့္မည္။ The examples below show the options most commonly chosen by our Clients but we will adapt to your requirements.

Flooring:

Wall finish & accessories:

Outdoor finish & accessories: