တစ္ခုခ်င္းအေသးစိတ္တိုင္းတြင္ အရည္အေသြးရွိျခင္း

European quality stamp

ကၽြန္ုပ္တို႔၏စက္ရံုရွိ အေနာက္တိုင္းအင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းတိုင္းကို ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ အရည္အေသြးျပည္႔စံုေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ အစမွပင္ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျပဳလုပ္ထားေသာ ကၽြန္ုပ္တို႔အိမ္ရာမ်ားသည္ သင့္အား လံုး၀စိတ္ခ်မ္းသာမႈ အျပည့္အ၀ေပးနိုင္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ အရည္အေသြးကို လူမ်ားအံ့အားသင့္ျခင္းသည္ မထူးဆန္းပါ။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ျပခန္းသို႔ သင္ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ ႀကိဳဆိုပါသည္။

ဆယ္စုႏွစ္မွ်ၾကာရွည္ခံရန္ ပစၥည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ယူစမ္းသပ္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔အသံုးျပဳသည့္ container မ်ား၏ Corten စတီးႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ေဆးမ်ားကို ၾကမ္းတမ္းသည့္ပင္လယ္ေရ အေျခအေနကို ခံနိုင္ရန္ စီစဥ္ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမင္ရသည္႔ သစ္သား ျဖစ္ေစ ၊မျမင္ရသည္႔သစ္သား ျဖစ္ေစ mold ႏွင့္ အင္းဆက္မ်ားကို ကာကြယ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔ပစၥည္းမ်ားသည္ ပင္လယ္နံေဘး၊ ၿမိဳ႕၊ ေတာင္ႏွင့္ေတာ ေတာင္မ်ားအတြင္း အနည္းဆံုးျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ တည္ေဆာက္နိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ စံႏႈန္းမွီပစၥည္းမ်ားသည္ ငလ်င္ဒဏ္ မွ ခိုလွံဳကာကြယ္ရန္အတြက္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳ ျပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အလုပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ နားေနျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

Harsh environment proofHarsh environment proofBug freeFire resistant

အလင္းေရာင္ရၿပီး ပူေလာင္မႈမရွိျခင္း

Thermal insulation
ေလ၀င္ေလထြက္ ႏွင့္ ေနေရာင္အလင္းျပန္မႈ

ကၽြန္ုပ္တို႔အိမ္မ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းနိုင္ေသာေၾကာင့္ တပ္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္တပ္ဆင္ေဆာက္လုပ္ျခင္း ၿပီးဆီးသည့္အခါ ရာသီဥတုႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမရွိနိုင္ပါ။ အပူပိုင္းရာသီဥတုမွ ပူေသာေန႔မ်ား သို႔မဟုတ္ ေတာင္မ်ားရွိသည့္ရာသီဥတုအေျခအေနရွိ ေအးေသာေန႔မ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးနုိုင္ရန္ Thermal efficiency ကို အထူးအေလးေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ နည္းလမ္းမ်ားစြာကိုအသံုးျပဳျပီး ေနေရာင္ျခည္မွ တိုက္ရိုက္ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း ေရာင္ျပန္မ်က္ႏွာျပင္မ်ား သံုးျခင္း၊ အပူကိုကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း အျပင္ ေလ၀င္မႈေကာင္းမြန္ေစရန္၊ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး အသံုးျပဳထားပါသည္။

ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ အိမ္

Safe & sturdy construction
Sturdy door locks

ကၽြန္ုပ္တို႔အသံုးျပဳေသာ Corten စတီးဖြဲ႔စည္းပံုသည္ အျခားအသင့္ေဆာက္လုပ္နိုင္ေသာ ေစ်းေပါသည့္အိမ္မ်ားႏွင့္မတူဘဲ ပ်က္ဆီးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ မရွိေစရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔ ဗိသုကာပညာႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထားေသာ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈသည္ တံခါးႏွင့္ ျပတင္းေပါက္မ်ားကို ခိုင္ခံ့ေစေသာေၾကာင့္ သင္မေမ်ွာ္လင့္ထားေသာလူ၀င္ေရာက္မွဳကို မရွိေစ၍ ေကာင္းမြန္စြာ အနားယူနိုင္သည္။ သံဇကာမ်ားကို ခိုင္ခံ့ေစရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔အိမ္ရွိ ပ်က္ဆီးမႈကို ကာကြယ္ရန္ ေဆာက္လုပ္ခ်ိန္တြင္ ဂေဟေဆာ္ကာျပဳလုပ္ထား သည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သင့္စိတ္ႀကိဳက္ ေျပာင္းလဲ၍ သင္လိုအပ္သလိုလည္း ျပဳျပင္ လုပ္ေဆာင္ နိုင္သည္။