ဆက္သြယ္ရန္

MHD Modular Building

ကၽြန္ုပ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ရန္_
info@modular-solutions.asia
☎ 01-507344 Ext 159
☎ 09-36131465
Opening hours: 8am – 5pm

လွမ္းလာလွည့္ပါ။
ရံုး –:
ေရႊဟင္းသာ တာ၀ါ (B) ၊ အခန္း (၂၀၆)
ေရႊဟင္းသာလမ္းႏွင့္ ျပည္လမ္းေထာင့္
ျပည္လမ္း၊ ၆ မိုင္ခြဲ
ရန္ကုန္။

စက္ရံု (ေအာက္မွေျမပံုကို ၾကည့္ပါ):
၇၈/၇၉ ၊ ပဒုမၼာလမ္း
ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။

အျပန္အလွန္သိရန္ Google ေျမပံုအတြက္ ေျမပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္ပါ။