ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်ရန်

info@modular-solutions.asia
☎ +95 (0) 9 25 07 35 524
☎ +95 (0) 9 76 45 64 757
Opening hours: 8am – 5pm

ဝင်ရောက်လေ့လာရန်

(တွေ့ဆုံရန်အတွက်သာ)
158 Shu Kin Thar road
Shwe Pinlon Housing 4, 27 Ward
New Dagon North Township
Yangon, Myanmar