ကၽြန္ုပ္တို႔ အေၾကာင္း

ျမန္မာ့အိမ္ဒီဇိုင္း (MHD) သည္ အရည္အေသြးျမင့္မား၍ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ညီေသာ အိမ္မ်ား၊ ရံုးခန္းမ်ားႏွင့္ ဘန္ဂလို ေခၚ အိမ္မ်ားကို အထူးေကာင္းမြန္စြာ တည္ေဆာက္ေပးပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ အဆင့္အတန္းမီစြာ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ ေရနံနွင့္ ဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ NGO မ်ား၊ ေ၀းလံသည့္ ေဒသရွိ ရံုးခန္းမ်ားႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ တရားရိပ္သာမ်ား၊ အိမ္အစုအေ၀းမ်ား၊ စာသင္ခန္းမ်ား၊ ေစ်းဆိုင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အစားအစာမ်ားကို ပါဆယ္၀ယ္ယူနိုင္သည့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား အေနျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပင္ အသံုးျပဳနိုင္ေပသည္။ – အသံုးျပဳပံု အေျခအေနႏွင့္အညီ ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ားမွာ အဆံုးမရွိ အလြန္မ်ားျပားလွပါသည္။

Bungalow prototype

အလြယ္တကူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္နိုင္ျခင္း၊, တာရွည္ခံနိုင္ျခင္း၊ စြမ္းအင္ေခြ်တာျခင္းတို႔ျဖင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ အရည္အေသြးမီ container မ်ားကို မည္သည့္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္မဆို ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး မည္သည့္ေနရာသို႔မဆို ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။ အသင့္ထုတ္လုပ္ၿပီးအစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးမီ ေဆာက္လုပ္ နိုင္ေသာ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ျမန္ဆန္စြာေဆာက္လုပ္ေပးနိုင္မႈသည္ ၀ယ္ယူ သံုးစြဲသူမ်ားအား အခ်ိန္တိုအတြင္း မိမိတို႔၏ စီမံကိန္းကို ၿပီးဆံုး ေစနိုင္ပါလိမ့္မည္။ ျပည္တြင္းသို႔တင္သြင္းသည့္ အဆင့္သင့္လုပ္ထားသည့္ အိမ္ေဆာက္ျပီး ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းအနဲငယ္ ျမင့္မားသည့္ အေနအထား တစ္ခုတြင္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏အိမ္မွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပီး တာရွည္ခံနိုင္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္မႈတို႔ျဖင့္ အျခားအရာမ်ားထက္ လံုး၀ပင္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ပါသည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ဥေရာပႏိုင္ငံသားမ်ားဦးစီးျပဳထားသည့္ အရည္အေသြးေကာင္း ပစၥည္းမ်ား၊ R&D ၊ လက္မႈအတတ္ပညာမ်ား သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ အရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား သည္ ၀ယ္ယူသူမ်ားအား မိမိတို႔၀ယ္ယူသည့္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ယာမ်ားႏွင့္ ရံုးခန္းမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုးျဖင့္ ရရွိနိုင္ေၾကာင္း အာမခံခ်က္ေပးနိုင္ပါသည္။ အေကာင္းဆံုးကို ေျပာရလ်ွင္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ပစၥည္းမ်ားသည္ container structures ကိုသံုးထားျပီး ပတ္၀န္းက်င္ကို အႏၱရာယ္မျဖစ္ေသာ အပူရွိန္ကို ထိန္းသိမ္းေပး : သည္႔နည္းပညာမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားပတ္၀န္းက်င္ အေနအထားႏွင့္ အသံုးတည့္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား စီမံျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ က်ေရာက္မည္႔ အႏၱရာယ္ကို အဓိက ကာကြယ္ထားပါသည္။

PDF documentရွင္းလင္းျပျခင္း.