ရင္းႏွီးေႏြးေထြးသည့္ ပတ္၀န္းက်င္

EU Energy Class
3 R's

MHD သည္ ပတ္၀န္းက်င္အေလးေပးသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ “ျပန္လည္ အသံုးျပဳျခင္း၊ ျပန္လည္ သံုးစြဲျခင္း၊ ေလ်ွာ့ျချခင္းကဲ့သို႔ “R” သံုးလံုးကို လိုက္နာသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔အခန္းမ်ား၏ အေျခခံဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုအျဖစ္ container မ်ားျပန္လည္သံုးျခင္းသည္ ပစၥည္းအသစ္သံုးျခင္းကို ေလွ်ာ႔က်ေစသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ ပတ္၀န္းက်င္သက္ေရာက္မႈကို အေလးထားၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ေတြ႔နိုင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ဆီေလွ်ာ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳထားပါသည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔စက္ရံု၏ ပတ္၀န္းက်င္သို႔ သက္ေရာက္ေစမည္႔ အမႈိက္ မ်ားကို ေလ်ွာ့ခ်ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ အေဆာက္အဦးမ်ားသည္ တပ္ဆင္ရန္လြယ္ကူၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း မလိုအပ္သေလာက္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ဆူညံျခင္း မရွိပါ။

ကၽြန္ုပ္တို႔ အပူကာပစၥည္းမ်ား အလြန္ေကာင္းမြန္ၿပီး ေနေရာင္ျခည္ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔မႈမွ ကာကြယ္ထားေသာေၾကာင့္ အေအးအတြက္ လိုအပ္သည့္စြမ္းအင္ကို အနိမ္႔ဆံုး ေလ်ွာ့ခ်နိုင္သည္။ LED အလင္းႏွင့္ စြမ္းအင္အသံုးခ်ပံုမ်ားသည္ သင္၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ အထူးသင့္ေတာ္ျပီး ေငြကုန္သက္သာေစပါသည္။

ျပည္တြင္းလုပ္အားႏွင့္ စီးပြားေရး

Made in Myanmar

ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးနည္းပညာသစ္မ်ားနွင့္ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈေပၚတြင္ အလုပ္သမားမ်ားကို သင္တန္းေပးၿပီး ကုမၸဏီ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုပါ သတင္းေပးလ်က္ရွိသည္။ အလုပ္သမားမ်ားအား ေဘးကင္းသည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားပါ၀င္လ်က္ ေဘးကင္းသည့္ လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးထားပါသည္။

ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ျပည္တြင္းပစၥည္းမ်ားကို သံုး၍ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးကို အေလးေပးသည္။

လံုျခံဳေဘးကင္းသည့္လုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္

Safety First

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လံုျခံဳေဘးကင္းသည့္စည္းမ်ဥ္းမူ၀ါဒမ်ားအပါအ၀င္ လံုျခံဳသည့္အလုပ္ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ကိရိယာမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္